Blij(f) Wonen

Mienskipssoarch is gestart met een nieuwe werkwijze om particuliere huiseigenaren te ondersteunen langer zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen en daarbij de woonkwaliteit op peil te houden. In de gemeenten Dongeradeel, Weststellingwerf en Harlingen wordt de nieuwe werkwijze als eerste getoetst .  In deze gemeenten ondersteunt een woonadviseur huiseigenaren niet alleen bij het denken over de toekomstige woonsituatie en mogelijke aanpassingen die daarvoor nodig zijn, maar ook bij het vinden en daadwerkelijk realiseren van de oplossing die het best past bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner. Wanneer de pilots succesvol blijken te zijn, kunnen ook andere gemeenten gebruik maken van de ontwikkelde werkwijze.

Fryslân subsidieert het project, omdat ze vernieuwing in de zorg wil faciliteren en de woningvoorraad in Fryslân beter wil laten aansluiten bij de veranderende bevolkingsopbouw.

Langer thuis wonen wordt door de overheid gestimuleerd. Het aantal woningen dat geschikt is voor mensen met beperkingen – vaak door ouderdom – groeit echter niet snel genoeg. Niet iedereen is zich bewust van wat er mogelijk is om de woonsituatie te verbeteren. Men staat er niet bij stil omdat het (nog) niet aan de orde is, men niet de juiste informatie kan vinden of men er tegenaan hikt om tot actie over te gaan. Met de woonadviseur bestaat nu de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij deze veranderingen. De sociale contacten, het dorp, de woning, de voorzieningen, de kosten, het zijn allemaal aspecten die meewegen bij de kwaliteit van wonen.  Een aangepaste woning op zich is niet altijd het (enige) antwoord op de wens van de bewoner.

In veel dorpen staat kwaliteit van wonen voor iedereen, ook  voor ouderen, hoog op de agenda. Lokale voorzieningen, het aanwezige netwerk en specifieke initiatieven van dorpen, wijken of ondernemers zijn van groot belang om goed te kunnen blijven wonen. Ook welzijnsorganisaties, vrijwilligers, de MKB-bedrijven spelen daarin een belangrijke rol. In de pilot wordt gezocht hoe in samenwerking met MKB en kennisinstituten innovatieve oplossingen gevonden en geborgd kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Jitske Tuimaka – project coordinator Mienskipssoarch

Email: jitsketuimaka@mienskipssoarch.nl

Tel. 06 – 51 71 90 86


Gemeente Borger-Odoorn

Volgt nog


Gemeente Westerveld

Interim

De gemeente Westerveld heeft eind 2015, na 1 jaar werken met een Sociaal Team, de werkwijze en de organisatie daarvan geëvalueerd. Het afgelopen jaar, 2016, is Mienskipssoarch samen met het Sociaal Team aan de slag gegaan om de aanbevelingen uit de evaluatie uit te werken en te implementeren. Denk hierbij aan onderwerpen zoals werkprocessen, de benodigde randvoorwaarden, het aanscherpen van de visie op zorgregie, communicatie met de partners in de keten en schil van het Sociaal Team. Dit alles om de zelfredzaamheid en zelfregie van inwoners in de gemeente Westerveld met complexe problematiek te versterken. Eind 2016 is dit afgerond met een document waarin onder andere de aanbeveling staat om een intensieve samenwerking met het Sociaal Team Meppel aan te gaan.

De gemeenten Meppel en Westerveld hebben Mienskipssoarch gevraagd om het komende half jaar dit proces van implementatie van de beide teams, de werkwijze, de werkprocessen en dergelijke te begeleiden. Daarnaast de coördinatie en de ondersteuning van het Sociaal Team Westerveld op zich te nemen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met

Irma van Beek

Tel: 06 – 53 80 08 11


Ondersteuning aan zorgaanbieder

Volgt nog


Onafhankelijk cliëntondersteuner Sud-West Fryslan

Voor gemeente Sud-West Fryslan vervult Mienskipssoarch de rol van onafhankelijke clientondersteuner.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rensina van der Velde

Email: rensinavandervelde@mienskipssoarch.nl

Tel. 06 – 12 48 06 29


Implementeren Mienmaatsje, de freonskipper

Mienskipssoarch  heeft in samenwerking met Gemeente Harlingen en Welzijnsorganisatie De Skule met steun van de Provincie Fryslan “Mienmaatsje” in gemeente Harlingen opgezet. Mienmaatsje is een maatsje voor de burger die hand en spandiensten verricht voor een gezin of alleenstaande om  het zelfstandig wonen  te ondersteunen. Mienmaatsje heeft als doel de nulde lijns voorziening te vergroten. De nuldelijns voorziening is een laagdrempelige voorziening, zonder indicatie toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Deze voorziening is voorliggend op professionele hulp.

De inzet van Mienmaatsje heeft als doel eenvoudige en tijdelijke ondersteuning te bieden aan inwoners van Harlingen en omgeving op het gebied van praktische hulp, opvoeding, opbouwen van sociaal netwerk en daardoor het sociaal welzijn te vergroten. Mienmaatsje is aanvullend op mantelzorgondersteuning en regulier vrijwilligerswerk.

Mienmaatsjes zijn mensen vanuit de participatiewet waarvan een tegenprestatie gevraagd wordt of vrijwilligers die zich graag willen ontwikkelen. Voor informatie kan contact opgenomen worden met welzijnsorganisatie De Skule

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rensina van de Velde

Email: Rensinavandervelde@mienskipssoarch.nl

Tel. 06 – 12 48 06 29