Innovatie

Wij ontwikkelen nieuwe werkmethodieken in gemeentes en provincie. Hierbij wordt samengewerkt met MKB en onderwijsinstellingen. 


Interim

Wij adviseren en kunnen uw interim zijn van visieontwikkeling tot praktisch model op het brede terrein van het Sociaal Domein. Met speciale aandacht voor de transities van begeleiding, participatie en jeugdzorg, daar waar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Participatiewet  en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) samen komen.


Projectleiding

Het organiseren, implementeren en praktiseren van de door de gemeente gewenste “doerichting”, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een integraal wijk/dorpenteam of  het inrichten van de freonskipper  of een combinatie van visieontwikkeling met implementatie.


Training/coaching/supervisie

Bij veranderingsprocessen is er vaak sprake van herijking van competenties en attitude. Mienskipssoarch kan hierin op maat trainingen en coaching verzorgen om medewerkers het juiste aandeel te laten leveren in de nieuwe, gewenste, situatie. Supervisie, intervisie en casuïstiekbesprekingen zijn hierbij instrumenten.


Praktiseren

Mienskipssoarch kan ook als uitvoeringsorganisatie dienen.


Informatievoorziening en onderzoek

Het informeren en dichtbij brengen en concretiseren van veranderingen, waarbij, met name voorbeelden en praktijksituaties vanuit het werk van onze meitinkers, de veranderingen die op gemeenten afkomen inzichtelijk maken. Hierdoor krijgen de medewerkers van gemeenten een beter beeld van wat er op hun afkomt.


Onafhankelijk cliëntondersteuner.

Onafhankelijk advies bij vragen over zorg, inkomen en jeugd.

Voor veel mensen is het prettig dat er iemand aanwezig is bij het (keukentafel) gesprek met een medewerker van het gebiedsteam/sociaal wijkteam van de gemeente. Als een burger geen familielid of bekende heeft die hierbij aanwezig kan zijn, of als de burger graag ondersteuning wil bij het gesprek van een onafhankelijk adviseur dan kan contact gezocht worden met de onafhankelijk cliëntondersteuner.

Wanneer kan deze onafhankelijk adviseur de burger helpen?

  • Als men (nog) geen gebruik wil maken van het gebiedsteam/sociaal wijkteam, maar de vragen wil bespreken met een onafhankelijk adviseur.
  • Als men wil dat er een onafhankelijk persoon bij gesprekken met het gebiedsteam/sociaal wijkteam aanwezig is.
  • Als men met een onafhankelijk adviseur wil overleggen omdat de uitkomst van het (keukentafel)gesprek met het gebiedsteam/sociaal wijkteam anders is dan men had verwacht.