Mienskipssoarch is ervaringsdeskundig op het gebied van de uitvoering van het Sociaal Domein. De brede ervaring op het terrein van Wmo, Wlz, Jeugdzorg, participatiewet en de Zorgverzekeringswet maakt Mienskipssoarch een geschikte gesprekspartner voor gemeenten.

Mienskipssoarch staat voor een eenvoudige en laagdrempelige toegang van diensten op het gebied van welzijn, zorg, wonen en dienstverlening voor alle inwoners binnen een gemeente. Vraagverheldering en verbinden zijn hierbij sleutelbegrippen. Maatwerk wordt bereikt door niet over, maar mét de burger te praten, goed te luisteren en vervolgens een passende oplossing te zoeken. De werkwijze van Mienskipssoarch helpt mensen na te denken over hoe zij hier zelf een aandeel in kunnen leveren en  maakt -wanneer men dit wenst-, een verbinding met de mogelijkheden in de omgeving van de burger en indien nodig met de professional.


10 kenmerken

Wanneer is er sprake van Mienskipssoarch?

  1. Scheiding tussen de organisatie van vraagverheldering en toelating en de levering van professionele diensten.
  2. Meitinker heeft mandaat voor indicatiestelling.
  3. Mobielteam/huisbezoek/keukentafel, binnen 24 uur eerste contact.
  4. Bekend gezicht in de omgeving. Kennis van directe leefomgeving en sociale cohesie, affiniteit met omgeving.
  5. Beleid staat de uitvoering niet in de weg.
  6. Competenties van medewerkers boven formele opleiding en scholing op maat.
  7. Eenvoudig waar het kan, “professioneel” waar nodig
  8. Out of the box denken; Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan
  9. Resultaatgericht, aansluitend op behoeften
  10. Gaat uit van (eigen) mogelijkheden van de burger en diens netwerk

Wat we doen

Om de mogelijkheden voor zorg en dienstverlening dicht bij huis te vergroten is het onderhouden en uitbreiden van verbindingen noodzakelijk. Door regelmatig voor nieuwe vragen naar nieuwe oplossingen te zoeken wordt het basismodel versterkt. Vernieuwing en verdere professionalisering zijn inherent aan de visie van Mienskipssoarch. Als er ontwikkelingen worden geconstateerd die vragen oproepen of als er zich knelpunten bij burgers voordoen, dan speelt Mienskipssoarch daarop in met advies, onderzoek, scholing en projecten om nieuwe verbanden te leggen en oplossingen mogelijk te maken.